BÀN CHẢI ĐÁNH RĂNG TỰ ĐỘNG DÀNH CHO TRẺ EM

SKU: TEXT-1 Hết hàng
  • 𝐁𝐚̀𝐢 𝐜𝐡𝐚̉𝐢 𝐌𝐄𝐆𝐀 𝐓𝐄𝐍 𝐥𝐚̀ 𝐛𝐚̀𝐧 𝐜𝐡𝐚̉𝐢 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐚𝐲 –𝐯𝐨̛́𝐢 đ𝐨̣̂ 𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐬𝐨́𝐧𝐠 𝐚̂𝐦 𝐧𝐡𝐞̣ 𝐧𝐡𝐚̀𝐧𝐠, 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐬𝐚̣𝐜𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐚̆𝐦 𝐬𝐨́𝐜 𝐤𝐲̃ 𝐥𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐡𝐚̀𝐦 𝐫𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐚̣𝐧 
  • Đ𝐚̂̀𝐮 𝐛𝐚̀𝐧 𝐜𝐡𝐚̉𝐢 𝟑𝟔𝟎 đ𝐨̣̂ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐥𝐚̀𝐦 𝐭𝐮̛̀ 𝟐𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐛𝐚̀𝐧 𝐜𝐡𝐚̉𝐢 𝐥𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐞̂̀𝐦, 𝐫𝐮𝐧𝐠 𝟏𝟔.𝟎𝟎𝟎 𝐥𝐚̂̀𝐧 / 𝐩𝐡𝐮́𝐭
  • 𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐠𝐨̣𝐧 𝐧𝐡𝐞̣, 𝐛𝐚̆́𝐭 𝐦𝐚̆́𝐭, 𝐚𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐞𝐦, 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐞̣, 𝐝𝐞̂̃ 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 đ𝐢.
  • 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐬𝐚̣𝐜, 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝟏 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐩𝐢𝐧 𝐀𝐀𝐀 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐮̣𝐜 𝐭𝐮̛̀ 𝟑-𝟓 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠.
  • 𝐂𝐨́ đ𝐞̀𝐧 𝐥𝐞𝐝 𝐬𝐨𝐢 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐦𝐢𝐞̣̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢 đ𝐚́𝐧𝐡 𝐫𝐚̆𝐧𝐠. 𝐓𝐚𝐲 𝐜𝐚̂̀𝐦 𝐬𝐞̃ 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐫𝐚 đ𝐞̀𝐧 𝐋𝐞𝐝 𝐤𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐧 𝐧𝐮́𝐭 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 đ𝐨̂̉𝐢 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝟏, 𝐧𝐡𝐚̂́𝐧 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝟐 đ𝐞̂̉ 𝐛𝐚̆́𝐭 đ𝐚̂̀𝐮 đ𝐚́𝐧𝐡
  • 𝐂𝐡𝐮̛́𝐜 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐡𝐞̣𝐧 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝟐 𝐩𝐡𝐮́𝐭 (𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝟒 𝐧𝐡𝐢̣𝐩 𝟑𝟎 𝐠𝐢𝐚̂𝐲)
  • 𝐂𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐈𝐏𝐗𝟕 (𝐭𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐈𝐩𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟕)
  • 𝐒𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐞́ 𝐭𝐮̛̀ 2 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐥𝐞̂𝐧
  • 𝐒𝐚̉𝐧 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐭𝐚̣𝐢 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̉𝐧
690,000₫
 BÀN CHẢI ĐÁNH RĂNG TỰ ĐỘNG DÀNH CHO TRẺ EM
 BÀN CHẢI ĐÁNH RĂNG TỰ ĐỘNG DÀNH CHO TRẺ EM
 BÀN CHẢI ĐÁNH RĂNG TỰ ĐỘNG DÀNH CHO TRẺ EM
 BÀN CHẢI ĐÁNH RĂNG TỰ ĐỘNG DÀNH CHO TRẺ EM
 BÀN CHẢI ĐÁNH RĂNG TỰ ĐỘNG DÀNH CHO TRẺ EM
 BÀN CHẢI ĐÁNH RĂNG TỰ ĐỘNG DÀNH CHO TRẺ EM
 BÀN CHẢI ĐÁNH RĂNG TỰ ĐỘNG DÀNH CHO TRẺ EM
 BÀN CHẢI ĐÁNH RĂNG TỰ ĐỘNG DÀNH CHO TRẺ EM
 BÀN CHẢI ĐÁNH RĂNG TỰ ĐỘNG DÀNH CHO TRẺ EM
 BÀN CHẢI ĐÁNH RĂNG TỰ ĐỘNG DÀNH CHO TRẺ EM